Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Creations4You – Linten-atelier.nl
 
1   Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
1.2 Klant: de natuurlijke persoon of bedrijf die/dat een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Dag: kalenderdag;
 
2   Contact info
www.linten-atelier.nl  / Creations4You
info@linten-atelier.nl
Tel: 0181-840555
KvK-nummer: 56978545
 
3   Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
4   Aanbiedingen & offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden per email in schriftelijke vorm, tenzij de ondernemer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 De ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, schriftelijk binnen de aangegeven termijn op de offerte geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
4.4 De ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
5   De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van de ondernemer op internet of anderszins.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer terug langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 De ondernemer heeft het recht bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit z.s.m. mee na ontvangst van de bestelling.
 
6   Annulering & Retournering
6.1 Alle producten van Creations4You / Linten-atelier.nl worden speciaal vervaardigd aan de hand van de door de klant opgegeven specificaties, zoals maat, kleur enz. Na de bestelling door de klant heeft de klant NIET meer de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als het gaat om onze maatwerk producten. Het herroeping recht bij levering van maatwerkproducten is nadrukkelijk uitgesloten.
6.2 Retouren worden door de ondernemer niet gecrediteerd, tenzij dit schriftelijk met de klant is overeengekomen.
6.3 Retouren dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden verzonden, deze kosten zijn voor de klant die een product retour zendt.
6.4 B2B bestellingen zijn uitgesloten van retourneren.
 
 
7   De prijs
7.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen in de webshop zijn inclusief het huidige btw-tarief tenzij anders vermeld.
7.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van ondernemer onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. De ondernemer heeft het recht om de klant, voor levering, c.q. acceptatie, te informeren over prijsfouten.
7.3 De producten van de ondernemer worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
7.4 Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft de ondernemer alsmede de klant het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
7.5 Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc.  in de webshop gaan altijd over de bedragen inclusief btw tenzij anders vermeld.
 
8   Conformiteit & Garantie
8.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn en vóór montage of gebruik te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen zoals vermeld op de bevestiging.
8.3 Eventuele manco’s behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.4 Na montage of gebruik wordt de klant geacht met het geleverde akkoord te zijn gegaan en vervalt het recht op (na)levering van het bevestigde product.
8.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk te stellen voor de eventuele schade als gevolg van het gebruik, aanbrengen dan wel verwijderen van geleverde producten.
 
9   Levering & uitvoering
9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed z.s.m. uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Hierover mag U altijd informeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan z.s.m. nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
9.4 Vertraging in de bezorging buiten de schuld van de ondernemer zijn uitgesloten van het recht tot ontbinding van de overeenkomst zoals in het vorige lid vermeld.
9.5 In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
9.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
9.7 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland of België, tenzij anders overeengekomen.
9.8 Creations4You / Linten-atelier.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens de verzending. U kunt het pakket ook aangetekend laten verzenden, dan is uw bestelling verzekerd (Verzenden met track en trace code).
9.9 Wij bieden u tevens de mogelijkheid om de producten op afspraak, op te komen halen in Spijkenisse, u betaalt dan uiteraard geen verzendkosten.
9.10 Op sommige afbeeldingen is het lint op een bruine of andere show rol gedraaid, dit is speciaal voor de foto en zal niet met het bestelde lint worden mee geleverd.
 
10   Betaling
10.1 Creations4You / Linten-atelier.nl hanteert de volgende betalingsmethoden: Betaling via online via iDEAL (geen extra kosten), zelf van tevoren overmaken per Bank/Giro (geen extra kosten), B2B via Visa/Master- of Maestrocard (3,5% kosten van het totaalbedrag) of evt. contant bij afhalen (op afspraak).
10.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
10.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
11   Klachtenregeling
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Het geleverde product wordt geacht geaccepteerd te zijn door de klant, wanneer de klant het heeft verwerkt of gebruikt.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
12   Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens klant is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden in artikel 8 is geregeld.
12.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van logo’s/beeldmerken waarop het auteursrecht van toepassing is. De klant dient zelf om toestemming te vragen bij de rechtmatige eigenaar. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
12.3 Het is mogelijk dat een bepaald product of materiaal tijdelijk niet op voorraad is. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk over informeren en doorgeven wat de verwachte levertermijn is.
12.4 De op de website weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uiteraard doen we ons best om ze zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.
12.5 Creations4You / Linten-atelier.nl is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product. Dan wel het (verkeerd) aanbrengen of gebruiken c.q. (verkeerd) verwijderen van het product. Tevens is Linten-atelier.nl niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen of gebruiken van onze producten dan wel schade aan het object waarop onze producten aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten.
12.6 Bij twijfel kan vooraf altijd tegen een geringe vergoeding een sample, aangevraagd worden om te zien of alles naar wens is.
12.7 Ondanks dat wij uw bestelling met de grootste zorg behandelen dient u ten aller tijde uw bestelling te controleren op fouten en juistheid van kleuren vóór u deze monteert of gebruikt.
12.8 Onze linten worden met de hand gemaakt alle afmetingen kunnen enige afwijking hebben van de aangegeven maten! Is het in uw geval belangrijk dat de afmeting heel nauwkeurig is stuur dan een mail met de verwijzing van uw bestelling.
12.9 Onze linten worden op een speciale manier bedrukt, deze zijn niet geschikt om te wassen, tenzij er anders is vermeld bij het desbetreffende product. Lint of sjerp kan/mag niet gewassen en/of gestreken worden, hierdoor is het mogelijk dat de afbeelding/tekst zal verdwijnen/vervagen en/of zal gaan rafelen.
12.10 Houdt er rekening mee dat veel/zwaar gebruik (bijv. knopen of strikken) of wrijven over de tekst/afbeelding van invloed kan zijn op de afdruk op het lint.
12.11 Niet alle drukkleuren produceren het verwachte resultaat op alle lint kleuren, meestal zijn dit donkere drukkleuren op donkere lint kleuren en andersom, indien U toch voor zo’n combinatie kiest kan het zijn dat het niet het gewenste resultaat voor U geeft. Daarom adviseren wij altijd een test of sample te bestellen, zodat het resultaat altijd naar Uw zin is.
12.12 Wij kunnen U altijd voorzien van een email, met het een ontwerp van Uw lint in een digitaal bestand (in zwart/wit .pdf of .jpg)
12.13 In veel gevallen gebruiken wij een standaard opmaak voor producten, zoals bij het desbetreffende product te zien is. Bij bestelling van die producten gaat U akkoord met deze opmaak (uiteraard passen wij het product aan met Uw eigen tekst/afbeelding en Uw gekozen lettertype) Hiervoor krijgt U geen .pdf of .jpg voorbeeld tenzij U dit echt wel wil en aangeeft in het vak opmerkingen.
 
13   Persoonsgegevens
– Zie privacybeleid.
 
14   Toepasselijk recht
14.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.
14.2 Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.